Özgür Bilgi Kanalı

Gelecek İçin En Gözde Meslekler

VE­Rİ MA­DEN­Cİ­Lİ­Ğİ

Ve­ri içinde bulunduğumuz dönemin pet­ro­lü niteliğinde ad­lan­dı­rı­lmakta. Her geçen gün in­ter­net­ten yap­tılan ara­ma­lar, be­ğen­iler, si­zin ne­ler is­te­di­ği­ni­zi ve ne­le­re tep­ki ve­re­ce­ği­ni­zi gös­te­rgesidir. Bu de­va­sal ve­ri­leri iş­le­mek ve en iyi pa­zar­la­ma ra­po­ru ha­li­ne ge­ti­rmek için ihtiyaç duyulan ki­şi­le­re şir­ket­le­rin su­na­ca­ğı im­kan­lar sı­nır­sız gö­rü­lü­yor. Bu parlak meslek için üni­ver­si­te­le­rin bil­gi­sa­yar mü­hen­dis­li­ği bö­lüm­le­ri­ni oku­ya­rak bu alan­da açı­lan bö­lüm­le­re yö­ne­lmek veya özel kurs­lar sa­ye­sin­de kişisel gelişime katkı sağlayarak bol kazanç elde etmek ve iyi bir kariyere sahip olmak mümkün.

MO­BİL YA­ZI­LIM­CI­LIK

Dünya üstünde neredeyse her bireyin telefon sahip olduğu bir gerçek. Kesinlikle vazgeçmediğimiz akıllı telefonlarımız için yazılımcılık işinde uzmanlaşmak kapanmayacak bir kapı anlamına gelmektedir. Sadece bil­gi­sa­yar­la­ra bağ­lı kal­ma­dan fir­ma­lar, mo­bi­li­te sa­ye­sin­de her tür­lü so­ru­na çözüm getirerek tüm işleri halledilebilmekte. Günümüzde mo­bil ya­zı­lım­cı­lar zaten iyi ka­za­nı­yor ancak birkaç yı­la ka­dar bu mes­lek oldukça po­pü­ler ola­cak.

LOJİSTİK ELE­MA­NI

Mev­cut kü­re­sel dü­zen göz önü­nde bulundurulduğunda, şir­ket­ler­in üre­tim de­part­man­la­rı­nın düz­gün iş­le­yi­şi­ne de­vam edebilmesi adına ve mevcut iş­le­yi­şin sür­me­si için ya­zı­lım bi­len lo­jis­tik­ elemanları ön plan­da tu­ta­cak. Yapılan araştırmalar doğrultusunde 2020 yılına ka­dar mev­cut lo­jis­tik­çi sa­yı­sı­nın yüz­de 26 oranında ar­ta­ca­ğı­nı ön­gö­rülmektedir.

AHLAKİ HAC­KER

Bir­çok firmanın ve şirketin gü­ven­lik açık­la­rı­nı sap­ta­mak ve ön­ce­den ön­lem al­mak amacıyla etik hac­ke­r’­la­ra ih­ti­yaç du­yulmaktadır. Bu ihtiyaç gelecekte günümüze oranla yüzde 49 oranında artacağı belirlenmiştir. Ayrıca bu işin ise 2020 yı­lın­da yıl­lık or­ta­la­ma ge­li­ri 92 bin do­lar civarında ola­cağı öngörülmüştür.

AK­TÜ­ERYA BİLİMİ

Ak­tü­erlik yal­nız­ca günümüzü de­ğil ya­rın­la­rı da dü­şü­ne­rek fi­nan­sal be­lir­siz­lik­le­ri de­ğer­len­di­rerek var olan verilere göre plan yapmaktır. Bu sebepten şir­ket­ler ile­ri­ye yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar ya­pa­rak stra­te­jik ka­rar­lar için aktüerya mezunlarına da­ha da çok ih­ti­yaç du­ya­cak. Özel­lik­le bankacılık ve sigorta sek­tör­le­ri için aktüerya mezunları al­tın de­ğe­rin­de olacağı öngörülmüştür.

EPİ­DE­Mİ­YO­LOG

Bu kişiler has­ta­lık­la­rı top­lum­la­ra ve yer­le­şim­le­re gö­re araş­tı­rarak ya­yı­lım­la­rı­nı tür­le­ri­ne gö­re ay­rış­tı­rma işi yaparlar. Özellikle 2020’de adı dha çok duyulacak olan bir meslek.

GIDA KİMYAGERİ

Ortalama yıllık gelirleri 50 bin ile 100 bin arasında olması beklenen gıda kimyagerlerinin görevi da­ha lez­zet­li yi­ye­cek üret­mek ve do­ku­la­rıy­la oy­na­mak ve dü­zelt­mektir. Yani amaç ye­di­ği­miz yi­ye­cek­le­rin ar­tık bel­li bir ta­dı olaması

ENDÜSRİ MÜHENDİSLİĞİ

Özellikle yönetici olarak çalışan endüstri mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını oluşturan bunları planlayan, bu sistemleri yönetimini sağlayan ve çevrimini sağlayan, girdilerin en etkili şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi ve kalitenin artırılması konusunda çalışan bu kişilerdir. Günümüzde oldukça popüler olmasına karşın ilerleyen dönemlerde endüstri mühendisine olan ihtiyaçta artış gözlemlenecektir.

SAĞLIK YÖNETİMİ

Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen modernleşme ve dünya standartlarına uyum gösterme çabaları sağlık yönetimini günümüzde daha popüler bir hale getirmiş bulunmakta. Özellikle özel yapılanmış sağlık sektöründe artan yatırımlar da sağlık yöneticilerine olan ihtiyacın artmasıyla sonuçlanmaktadır.

ESTETİK CERRAHİ

Günümüzde de oldukça iyi gelir getiren bir meslek olan estetik cerrah insanların güzellik ve estetiğe olan merakından dolayı ilerleyen zamanlarda da oldukça popüler olan meslekler arasında yerini alacaktır.

PSİKOLOJİ

Psikoloji bilim dalı oldukça popüler ve ihtyaç duyulan meslek grupları arasında yerini aldı.İnsanlarla iletişim kurmayı seven ve insanların problemini sıkılmadan dinleyecek olan kişiler için oldukça uygun ve seans başı ücret alınmasından dolayı iyi kazanç getiren bir meslektir.

FİZİK TEDAVİ UZMANLIĞI

Ortalama yaşam beklentisinin arttığı günümüzde yaşam kaliteside ön plana çıkan değerler arasında. Özellikle yaşam kalitelisini daha kaliteli hale getiren branşlardan biri de fizik tedavi uzmanlığıdır.

MEKATRORİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik mühendisi mekanik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin bir arada eğitim verilerek kullanılarak endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretimini planlama işi yapmkta. Bu bölümden mezun olanlar çeşitli ürünlerin tasarımında ve imalatında yardımcı eleman olarak çalışabilmektedir. Bununla beraber arıca giderme, bakım, onarım gibi alanlarda da çalışmaları mümkün.

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

İnsanların DNA haritasını çıkartmayı amaçlayan ve bilim insanı olmayı hedefleyen kişiler için oldukça uygun ve geleceğin en gözde meslekleri arasında ılk sıralarda yerini alan bir mühendislik bölümüdür. Araştırma yapmaktan sıkılmayan ve araştırmayı seven kişiler için oldukça uygun ve kazançlı bir meslek.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.