Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022


DİKKAT:

  1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
  2. Bu kılavuz, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
  3. MEM Müdürlükleri, e-sınava başvuran adaylar ve sınav görevlileri bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
  4. Bu kılavuz, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

Aday Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavlarına başvuran kişi,
e-Mesem Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan kurumların eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem
e-Sınav Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlar
e-Sınav İzleme

Merkezi

e-Sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses ve görüntülerin izlendiği, Genel Müdürlük bünyesindeki merkez
e-Sınav Merkezi e-Sınav salonlarının bulunduğu merkez
e-Sınav Randevu

Sistemi

e-Mesem üzerinden e-sınav merkezi seçildiğinde en yakın tarihe sınav randevusu verilen sistem
e-Sınav Salonu Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu, e-sınav uygulamasının yapılacağı salon
e-Sınav Yazılımı e-Sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan elektronik modül
Genel Müdürlük MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MEM Sınavlarla ilgili aday işlemlerinin e-Mesem üzerinden yürütülmesinden sorumlu Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurum
MEB Millî Eğitim Bakanlığı
MTEGM MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

 

1.  GENEL AÇIKLAMALAR

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre, 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”nda belirtilen alan ve dallarda belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsar.

Usta Öğreticilik Sınavları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10.06.2020 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen İş Pedagojisi Kurs Programına göre açılan İş Pedagojisi Kursu sınavlarını kapsar.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları; e-Sınav başvuruları, adaylar tarafından MEM müdürlükleri üzerinden yapılabilecektir.

Başvuruların MEM müdürlüklerince kabul edilmesi neticesinde adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-sınav ücretini yatıracaklardır.

Başvurusu onaylanan ve e-sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, esınav randevu sisteminde tanımlanacaktır.

Adaylar, e-sınav ücretini yatırdıktan sonra MEM müdürlüklerinden e-sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

e-Sınav giriş belgesinde adayın e-sınav randevusu ile kimlik bilgileri, sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

e-Sınavda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları, e-sınav salonu bulunan merkezlerde, e-sınav randevu sisteminde belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Adaylar, kayıtlı oldukları ve başvurularının onaylandığı MEM müdürlüklerinin bulunduğu ilde e-sınava katılacaklardır.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, “e-Mesem” üzerinden onaylanan başvurular dikkate alınarak belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Adayların Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavlarına katılabilmeleri için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak MEM müdürlükleri tarafından e-Mesem sisteminde tanımlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.

MEM müdürlüklerince sisteme yüklenen adaylara ait fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunludur.

Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen adaylar sınav hakkını kullanmış sayılır.

Kalfalık ve ustalık e-sınavları, alan/dalların alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, usta öğreticilik e-sınavı ise İş Pedagojisi Kurs Programında yer alan öğrenme kazanımlarından çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022